Hållbara Norrköping

Gör det lätt att cykla i Norrköping, så att både pendlare och skolbarn får plats.
Skydda vattnet – vårt och naturens viktigaste livsmedel.
Höj ambitionen för nya stora byggprojekt – bygg miljösmart i nya stadsdelar.

Gör det lätt att cykla i Norrköping
Allt fler cyklar, både kortare och längre sträckor. Jobbpendlingen på cykel ökar, och nu börjar en liten del av frakt och transport att ske med cykel. I den översiktsplan som kommunen antog sommaren 2017 står att prioriteringsordningen för olika trafikslag är gång, cykel, kollektivtrafik och först därefter bilism. Det måste få genomslag i gatukontorets arbete och i stadsplaneringen.

Mycket kan göras lätt och direkt: några extra vägvisare, bättre vägmarkeringar på cykelbanorna, synkroniserade trafikljus och tydliga omledningar av cykelbanan vid vägarbeten. Rätt doserade kurvor och avfasningar, en övergång till upphöjd och färgad cykelbana som norm och nya pendlarstråk kan ta lite mer tid. Men det ska vara lätt att cykla i Norrköping, både för pendlande gubbar i lycrabyxor och förskoleföräldrar med tvåbarnskärra och cykelflagga.

Vattnet – vårt viktigaste livsmedel
Sommarens bevattningsförbud i Krokek visar hur allvarligt läget är. Om vattenförråden börjar sina är vi otroligt utsatta. Tidigare försörjdes Norrköping genom ett enda vattenintag från Glan, nu finns i alla fall två och på olika platser så att vi även klarar av en större olycka i sjön. Men systemen behöver byggas så att de klarar alla möjliga olika situationer, och gemensamma vatten- och avloppsanläggningar behöver utvidgas till fler områden i kommunen.

Även för naturen är vattnet det viktigaste livsmedlet. Liberalerna har en lång historia av naturvård, själv jobbar jag bland annat med att minska kemikaliers påverkan. I Bråviken finns en spännande miljö, där havsöringen går upp i flera av våra åar för att leka. För att trygga några av Sveriges bästa lekplatser behöver vi öka miljöövervakningen vid Pjältån, avsätta medel för restaurering, och inte minst utveckla samarbetet med fiskeföreningarna. Genom dem engagerar sig många människor för natur- och vattenvård. De gör skogen tillgänglig genom vandringsleder till fiskeplatser och arbetar aktivt för att förbättra vattenkvaliteten i våra vattendrag.

Höj ambitionen – bygg miljösmart i Norrköping
De närmaste åren kommer Norrköpings centrala delar förändras radikalt. Just nu pågår en kraftig förtätning, samtidigt som nya områden exploateras i hamnen och mer planeras utifrån Ostlänkens dragning genom staden. För att höja tempot i miljöanpassningarna bör en särskild klimatsmart stadsdel byggas i anslutning till nya resecentrum. Tanken är att en välplanerad och smart stadsdel med höga miljöambitioner ökar intresset för teknikutveckling och hållbara hus.

Ett område som är aktuellt för utveckling är Bråvalla. Här finns fina möjligheter till vattennära boende vid Bråvalla strand, men också snabb tillgång till E4:an för transportberoende verksamheter. För att området verkligen ska kunna planeras och användas för framtiden krävs dock en omfattande sanering av spåren från den gamla flygflottiljens verksamhet. För att fungera för bostäder med grönsaksodling eller förskolor med sandlådor krävs att flygbränsle och andra kemikalier saneras. Om området alls ska bebyggas.

Miljöfrågor handlar om vardagen – om att ta cykeln till jobbet, att kunna dricka vattnet utan att behöva tänka sig för, och att bygga och bo så att vi lämnar ett vackert, livskraftigt, hållbart Norrköping till våra barn och barnbarn.


Rösta på mina förslag och lämna dina egna idéer på http://olajhedin.se/tycktill

Share