Miljö- & Hälsoskyddsnämnden 2014-06-17

18 jun

Sammanfattning: Stockholmarna är nöjda med stadens miljöarbete men vill se mer insatser kring kemikalier. Därför är Folkpartiet stolta att en kemikalieplan antogs i veckan som gick och ett kemikaliecentrum öppnar i höst. Läs vidare!

Kunde inte delta själv, men Magnus Liljegren företrädde Folkpartiet. Det jag tar med mig nu är att den stora medborgarenkäten ”Miljö och miljövanor i Stockholm 2013” avrapporterades. Den innehåller hur mycket data som helst, och är viktig för att följa upp Stadens miljömål. Magnus & Co lämnade ett särskilt yttrande där de bland annat påpekade:

Av 2013 års undersökning framgår att en majoritet av stockholmarna är nöjda med miljön i Stockholm och det alltjämt finns ett mycket starkt stöd för stadens miljöarbete. Det är naturligtvis ett viktigt kvitto på Alliansens offensiva miljöpolitik de senaste åren, där vi bland annat uppnått 2015 års klimatmål redan år 2012 och genom en aktiv politik lyckats sänka halterna av partiklar PM10 till en nivå som gör att vi beräknas klara luftkvalitetsnormen under år 2014. Omkring 95 procent tycker dessutom att det är bra eller mycket bra att Stockholms stad bedriver ett aktivt miljöarbete, och det är också glädjande att intresset för miljöfrågor ökar.

Många stockholmare är dock oroade över miljön. Den största oron gäller fortfarande kemikalier och gifter i miljön, med klimatförändringarna strax därefter på andra plats. Stockholmarnas prioritering av miljöutmaningarna stämmer därmed väl överens med det arbete som staden bedriver på området. Igår antog Kommunfullmäktige stadens första kemikalieplan – den mest offensiva satsningen på området i Sverige – och under året har även en färdplan som pekar ut vägen mot en fossilbränslefri stad år 2050 slagits fast. Likaså har vi utrett hur stadens organisation kan bli fossilbränsleoberoende senast år 2030 och utmejslat riktlinjer för förnybar energiproduktion i stadens egna fastigheter.

Från min horisont noterar jag att vi utöver kemikalieplanen också kommer öppna upp ett Kemikaliecentrum, för att stötta stadens verksamheter att minska kemikaliepåverkan. Det känns jätteroligt att det kommer till stånd, inte minst som Karin Karlsbro (FP) drivit den frågan länge.

Share