Behövs bygglov i Kolmårdsskogen?

22 jan

Uppdaterad version: I oktober meddelade mark- och miljööverdomstolen att byggnadsnämndens beslut om bygglov för berg- och dalbanan i Kolmårdens djurpark ska upphävas. Vad betyder det?

Detta har hänt

Kolmårdens djurparken har sökt bygglov för en berg- och dalbana (Wildfire). Det finns ingen detaljplan för djurparken, så efter de vanliga utredningarna beviljade byggnadsnämnden bygglov. Bygglovet överklagades av närboende och andra markägare. Ärendet har sedan dess prövats av länsstyrelsen, mark- och miljödomstolen i Växjö och till sist mark- och miljööverdomstolen (MMÖD), som är högsta instans.

Vad gäller prövningen?

Domstolarna har prövat om nämnden har rätt att bevilja bygglov eller om kommunen skulle ha krävt en ny detaljplan innan bygglovsansökan prövades.

Detaljplanekravet finns i plan- och bygglagen 4 kapitlet 2 §. Förenklat kan man säga att om kommunen kan reda ut alla större frågor om hur bygget påverkan omgivningen i samband med bygglovsprövningen och om användningen ”inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan” så krävs det ingen detaljplan. I alla fall inte i Kolmården, där bebyggelsetrycket inte är så högt.

Vad säger domstolarna då?

Grannarna har hävdat att det finns rödlistade arter i området som påverkas. Det kommer också att uppstå buller, som räknas som ett miljöproblem. I arbetet med bygglovet finns de frågorna utredda. MMÖD menar att kan antas vara en sån betydande miljöpåverkan som inte får prövas i ett bygglov utan ska hanteras i detaljplan.

Grannarna har också lyft fram omfattande trafikökningar. MMÖD menar att de åtgärder som krävs för att reda ut trafiken är omfattande, påverkar ett stort antal sakägare, kräver kommunens medverkan och att de därför bör prövas i detaljplan.

Båda dessa skäl gör att MMÖD menar att bygglovet kommit till på felaktiga grunder, det krävs en detaljplan först. Hela domen finns här.

Vad händer nu?

Djurparken har ansökt om ett planuppdrag, vilket stadsplaneringsnämnden beviljat. Nu pågår arbetet med att ta fram en ny detaljplan för området. När den är på plats kan djurparken söka bygglov igen. Men innan dess blir det troligtvis en ny omgång med överklaganden, i värsta fall av både detaljplaneprocessen och bygglovet.

Eftersom det pågår en planprocess och kommunens bedömning är att den kommer att leda till att bygglov kan beviljas i efterhand, så kan nämnden avvakta med att kräva rivning. Detta enligt plan- och bygglagen, 11 kapitlet.

Är Wildfire en bullrig miljöförstörare?

Det är viktigt att förstå att domstolarna INTE har uttalat sig om Wildfire är miljöstörande eller bullrig. Det har aldrig prövats rättsligt. Det enda som prövas är om det finns skäl att anta att Wildfire har en betydande miljöpåverkan.

Som exempel har länsstyrelsens naturvårdsenhet sagt att berg- och dalbanan inte motverkar syftena med Marmorbrukets och Bråvikenbrantens naturreservat. Mark- och miljödomstolen i Växjö säger att buller- och miljöutredningarna har visat att berg- och dalbanan inte kan anses orsaka påtaglig eller betydande skada på de i området förekommande riksintressena eller Natura 2000-området.

Om djurparken ansöker om en detaljplan kommer miljöprövningarna behöva aktualiseras. Länsstyrelsen kan så klart ändra sig. Men grundläget är ändå gott, eftersom både länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen redan uttalat att Wildfire miljömässigt är helt OK.

Miljöskydd eller möjliggörare?

När domen föll i mark- och miljödomstolen skrev jag på facebook om Reidar Svedahl (L), som är ordförande i byggnads- och miljöskyddsnämnden. Han förklarar att uppdraget är att så långt det går möjliggöra utveckling och skydda äganderätten, inte hindra människors idéer. När ingen annan skadas, då ska äganderätten vara stark. Jag är stolt att tillsammans med honom företräda Liberalerna, både i byggnads- och miljöskyddsfrågorna.

Share