Miljö- & hälsoskyddsnämnden 2015-03-18

18 mar

Kvällens nämnd var ideologiskt laddad. Det handlade om att öppna upp för marknadslösningar som underlättar för lokal grön energiproduktion, att värna äganderätten och att ta ansvar för användningen av skattemedel. Läs mer!

Kommunpolitik är ofta praktiskt och pragmatiskt inriktad. Därför var det roligt att i kväll få driva förslag som är så tydligt ideologiskt grundade. Först ut var slutbetänkandet från Samordning för smarta elnät – Planera för effekt! (SOU 2014:84)

Marknad, tekniktilltro, tillväxtsatsningar
Från alliansen lyfte vi fram att vi – till skillnad från regeringen – verkar för att riksdagen ska ta ett helhetsgrepp om energifrågorna. Utredningen om smarta elnät har varit en viktig nyckel i det arbetet och vi kan som partier vara stolta över att det mynnat ut tillväxtvänliga, teknikpositiva och utvecklingsinriktade förslag till energipolitik. Vi betonade vikten av konkurrens och fungerande marknadslösningar, och ser att utredningsförslaget tar steg i denna riktning.

Vi skrev också om elkunderna som producenter av el, och tog ställning för så kallad nettodebitering. Det kan stödja lokal klimatsmart elproduktion, ett område där Stockholms stad bör ta ett eget ansvar genom att jobba med solenergiproduktion på tak och väggar till stadens egna fastigheter.

Äganderätt och rättssäkerhet
Äganderätt och rättssäkerhet är demokratiska hörnstenar. Men i förvaltningens årsrapport för tillsyn av kultur- och naturreservat fanns skrivningar som kan inskränka dem. Det handlar om att försöka skydda reservaten genom att begränsa nybyggande nära dem.

Tanken är sympatisk, men om alla bostadsprojekt som ligger nära ett reservat ska extragranskas utifrån reservatets förutsättningar har gränserna för reservatet effektivt utvidgats, markägarnas rätt ska helt plötsligt prövas igen, en ny tolkning ska göras och det blir oklart för markägarna vad som faktiskt gäller och hur de ska bete sig för att hävda sin rätt.

Kultur- och naturreservat har en viktig funktion att fylla i staden, men när reservatet väl är inrättade är det också viktigt att de kan samspela med ett fortsatt expansiv bostadsbyggande. Det gör också att stockholmarna kan komma ut i reservaten och tillgodogöra sig de historiska, ekologiska och rekreativa värden som finns där.

Båtnadskrav?
Sjön Magelungen behöver restaureras, det har vi vetat länge. Men sjön ligger i flera kommuner och har tillflöden som också behöver hanteras. Därför ställde vi oss bakom att avbryta det muddringsprojekt som finns för en del av sjön, Fagersjöviken.

När en ska muddra krävs tillstånd för vattenverksamhet. För att få tillstånd måste verksamheten vara till båtnad, dvs vara till nytta. Här verkar båtnadskravet vara svårt att uppnå och vi driver därför att förvaltningen tar ett helhetsperspektiv tillsammans med Huddinge kommun. Samtidigt vill vi ha en tydlig uppföljning och återkoppling, det kan inte dröja ytterligare decennier innan åtgärderna kommer till stånd.

PS. För den som vill läsa mer om liberal ideologi och klimatfrågor rekommenderar jag Mattias Svensson nyutkomna bok Miljöpolitik för moderater – och för alla andra som missat att myllrande storstäder, växande ekonomi, ny teknik, global handel, skatteväxling och en riktigt god köttbit är vägen till en grönare framtid.

Smarta nät, smarta elnät, marknad, tillväxt, teknik, hopp, äganderätt, rättssäkerhet, utveckling, konkurrens, nettodebitering, naturreservat, reservat, båtnad, skattemedel, skatt, Fagersjöviken, Magelungen

Share