Miljö- & Hälsoskyddsnämnden 2014-08-26

26 aug

För att sammanfatta dagens möte: stockholmsmodellen för buller kan bli norm. Det gör det möjligt att Stockholms Vision 2030 kan bygga på hållbar tillväxt, i motsats till andra förslag som leder till hållbar stagnation.

Boverket och Socialdepartement har tagit fram ett förslag till Förordning om riktvärden för trafikbuller. Idag lämnade vi remissvar på förslaget. Bakgrunden är att miljöbalken och plan- och bygglagens regelverk om buller behöver samordnas och förtydligas. Det går att säga mycket om den delen, vad förslaget innebär för den som fått en detaljplan beviljad och så vidare. Jag tänkte säga något kort om själva bullernivåerna.

Hittills har fokus varit på ljudnivån vid byggnadens mest utsatta fasad. I Stockholm har vi i stället tillämpat “stockholmsmodellen”, som förenklat (!) går ut på att en del buller kan accepteras, om det finns en tyst sida av lägenheten så att man kan få sin dygnsvila och uteplatser (trädgård, balkong) kan ordnas någorlunda skyddat.

Socialdepartementets förslag utgår från ungefär samma princip som stockholmsmodellen. Kraven på ljudmiljö inomhus finns i andra regelverk, de är oförändrade. Men på det här sättet blir det möjligt att ställa höga krav på ljudnivåer utan att begränsa byggandet. Det är bra! I förslaget finns också förslag om att studentlägenheter ska kunna undantas från vissa bullerregler. I Stockholm skulle det kunna innebära möjligheter att bygga små lägenheter på vissa bullerutsatta ytor.

Hur kopplar det här till Vision 2030 då? Jo, i samband med att staden reviderar “Vision 2030 – ett Stockholm i världsklass” betonar miljö- och hälsoskyddsnämnden just att en genomtänkt stadsplanering och ekonomisk tillväxt ger goda förutsättningar för ett ekologiskt hållbart samhälle. Samtidigt som befolkningen i Stockholm ökat kraftigt har miljöbelastningen per invånare minskat. Den täta staden är också den hållbara staden och det är så vi kan möta klimathotet och förändra samhället i hållbar riktning.

Alla de visioner för förbättrad luft- och vattenkvalitet, fossilbränsleoberoende, hållbart byggande, grön upphandling och annat som grundlägger ett ekologiskt hållbart Stockholm bygger att även ekonomin är hållbar. Att hitta en bullerreglering med höga kvalitetskrav men som tillåter Stockholm att växa är en utmärkt byggsten i framtidsvisionen!

 

Stockholmsmodellen tar sikte på buller i gatumiljö. För inomhusmiljö gäller fortsatt samma hårda bullerkrav. Det är Stockholms stad som tillsammans med länsstyrelsen gemensamt tagit fram en lokal tillämpning av riktvärden som är anpassade till de förhållanden som råder i en tät storstad. Husen utformas med så kallade tysta sidor. Uteplatser och minst hälften av boningsrummen i varje lägenhet ska förläggas mot den bullerskyddade sidan, vars bullernivå får uppgå till högst 55 dBA. Ingen övre gräns finns däremot för bullernivåerna på trafiksidan. (PM från Borgarrådsberedningen till Kommunstyrelsen, 2007)

Share