Fler miljöbilar!

25 aug

Idag har Alliansen presenterat en satsning på fler miljöbilar. Förslaget ingår i Alliansens valmanifest och i rapporten kan man bland annat läsa om grundtanken att vi visat att det går att kombinera en växande ekonomi med sjunkande utsläpp och att det inte finns något automatiskt motsatsförhållande mellan tillväxt och miljö. Sedan 1990 har Sveriges utsläpp minskat med 23 procent medan vår BNP har ökat med 60 procent. Sedan 2006 har andelen förnyelsebar energi ökat till över 50 procent, vilket placerar oss i topp i EU.

Den största utmaningen för att fortsätta utvecklingen av förnyelsebar energi är att ännu tydligare bryta vårt beroende av fossila bränslen i transportsektorn. Genom att satsa på miljöbilar och minskade utsläpp vill Alliansen gå vidare med arbetet för en hållbar ekonomi. I rapporten framhålls målet med en fossiloberoende fordonsflotta år 2030 som en viktig milstolpe på vägen mot ett klimatneutralt Sverige år 2050.

På det lokala planet har vi i Folkpartiet Norrmalm diskuterat utbyggnaden av infrastruktur för miljöbilar. Därför är en stor utbyggnad av laddstolpar ett bra förslag som vi gärna ska jobba med lokalt.

Förslagen går ut på

  • ett bonus/malussystem som innebär att miljövänliga bilar får
  • en rejäl miljöbonus vid inköpstillfället. Bonusen betalas av bilar med sämre miljöprestanda
  • fler elbilar genom 10 000 nya laddstolpar i hela landet
  • förstärkt och förlängd supermiljöbilspremie
  • bättre förutsättningar för förnybara drivmedel genom att fullt ut
  • skattebefria andra generationens biodiesel (HVO)

Du kan läsa mer om förslagen på Alliansens hemsida.

Share