Miljö- & Hälsoskyddsnämnden 2014-02-04

4 feb

För att sammanfatta dagens möte: jag tänker driva att Folkpartiet Stockholm tar upp både ekologisk och kemisk status i vår valplattform inför valet 2014. Varför? Läs vidare!

Idag var mitt första möte med Stockholms miljö- och hälsoskyddsnämnd (MHN). Har suttit i liknande nämnd i Lidingö tidigare, så mycket är sig likt, men Stockholm är otroligt stort och innehåller därför så många fler typer av ärenden, ansvarsområden osv. Jag kommer ha mycket att lära.

Det som väckte mest funderingar idag var Stockholms stads handlingsplan för god vattenstatus. Vattenmyndigheten har identifierat alla vattenförekomster i Stockholm, alltså inte allt vatten vi har utan vilka sjöar, åar och vattendrag som kommunen måste vårda och värna.

För varje vattendrag finns också miljökvalitetsnormer (MKN) som säger vilket läge vattnet har idag och eventuellt hur det ska förändras. Snart är det dags att ta fram nya miljökvalitetsnormer för perioden 2015-2021. EU-kommissionen har också ansett att Sverige valt ut för få vattenförekomster, så i nästa period kommer Stockholm troligen få ytterligare ett antal vattendrag att hålla koll på.

Vad krävs då för att klara god vattenstatus i Stockholm?

För det första: samverkan. Vi delar många av våra sjöar och vattendrag med andra kommuner. Om vattenkvaliteten försämras uppströms eller på andra sidan kommungränsen hjälper aldrig så många insatser från vårt håll. För det andra måste vi jobba med minskad påverkan. Det kan handla om dagvatten, där vi har en ny strategi på gång. Det kan gälla minskad bräddning, alltså när avloppsvatten flödar över (till exempel vid kraftiga regn). På några håll kan det också bli aktuellt med sjörestaurering och vattenvårdande åtgärder.

I nuläget har de flesta av våra vattendrag en god vattenstatus och en ny dagvattenstrategi är på gång. Men bland annat Bällstaån har behov av åtgärder. Jag tänker därför driva att Folkpartiet Stockholm tar upp både ekologisk och kemisk status i vår valplattform inför valet 2014.

 

Share